تلاوت

آیه 65 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره: یوسف

آیه: 65

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)