تلاوت

تلاوت فوق العاده سوره اعلی توسط استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(ترکیب صبا و عجم * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)