تلاوت

آیه 102-103 سوره انعام استاد محمود شحات

سوره: انعام

آیه: 102-103

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 51 times, 1 visits today)