تلاوت

آیه 5-9 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره: آل عمران

آیه: 9-5

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 6 times, 1 visits today)