تلاوت

آیه 4-9 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 4-9

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 5 times, 1 visits today)