تلاوت

آیه 37 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : ابراهیم

آیه : 33-34

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)