تلاوت

آیه 11 سوره جمعه استاد محمود شحات

سوره : جمعه

آیه : 11

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)