تلاوت

تلاوت سوزناک سوره طارق استاد محمد رفعت

سوره : طارق

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 111 times, 1 visits today)