تلاوت

تلاوت سوزناک سوره طارق استاد محمد رفعت

سوره : طارق

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 529 times, 2 visits today)