تلاوت

تلاوت سوزناک سوره طارق استاد محمد رفعت

سوره : طارق

آیه: تمام سوره

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 211 times, 1 visits today)