تلاوت

آیه 109-113 سوره آل عمران استاد سعید مسلم

سوره : آل عمران

آیه: 109-113

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 107 times, 2 visits today)