تلاوت

آیه 41-44 سوره هود استاد سعید مسلم

سوره : هود

آیه: 41-44

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * چهارگاه)

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران