تلاوت

آیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژاد

سوره : هود

آیه : 42-44

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و رست * حجاز * نهاوند * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 94 times, 1 visits today)