تلاوت

مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

سوره : احزاب

آیه : 72_73

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب‌خوانی(بیات * نهاوند * رست * حجاز * رست * نهاوند * رست)

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان