تلاوت

آیه 11-21 سوره مریم استاد ضعبان صیاد

سوره : مریم

آیه: 11-21

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 27 times, 1 visits today)