تلاوت

آیه 1-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ذاریات

آیه: 1-6

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)