تلاوت

آیه 27 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ابراهیم

آیه: 27

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 35 times, 1 visits today)