تلاوت

آیه 27 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ابراهیم

آیه: 27

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران