تلاوت

آیه 37-45 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 35-47

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و حجاز * ترکیب صبا و عجم * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 120 times, 1 visits today)