تلاوت

آیه 37-38 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ابراهیم

آیه: 37-38

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران