تلاوت

آیه 9-11 سوره جمعه شحات

سوره : جمعه

آیه: 9-11

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 71 times, 1 visits today)