تلاوت

آیه 102 سوره صافات متولی عبدالعال

سوره : صافات

آیه: 102

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 5 times, 1 visits today)