تلاوت

آیه 35-41 سوره ابراهیم استاد متولی عبدالعال

سوره : ابراهیم

آیه: 35-41

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 46 times, 1 visits today)