تلاوت

آیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش

سوره : ق – قریش

آیه: (41-45) – (1-3)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران