تلاوت

آیه 41-45 سوره ق و آیه 1-3 سوره قریش

سوره : ق – قریش

آیه: (41-45) – (1-3)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * بیات)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 7 times, 1 visits today)