تلاوت

آیه 1-7 سوره قارعه استاد رفعت

سوره : قارعه

آیه: 1-7

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 23 times, 1 visits today)