تلاوت

آیه 15 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 15

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 28 times, 1 visits today)