تلاوت

آیه 11-12 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 11-12

استاد : محمد رفعت

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 35 times, 1 visits today)