تلاوت

آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 80-81

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 82 times, 1 visits today)