تلاوت

آیه 25-26 سوذه یونس استاد محمد رفعت

سوره : یونس

آیه: 25-26

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(عجم * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 150 times, 1 visits today)