تلاوت

آیه 169-173 سوره آل عمران استاد شبیب

سوره : آل عمران

آیه: 169-173

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 432 times, 1 visits today)