تلاوت

آیه 198-203 سوره اعراف استاد احمد شبیب

سوره : اعراف

آیه: 198-203

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 73 times, 1 visits today)