تلاوت

آیه 8-10 سوره تحریم استاد شبیب

سوره : تحریم

آیه: 8-10

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 105 times, 1 visits today)