تلاوت

آیه 11-12 سوره تحریم استاد شحات محمد انور

سوره : بیات

آیه: 11-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 78 times, 1 visits today)