تلاوت

آیه 67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد

سوره : انفطار

آیه : 67

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)