تلاوت

آیه 1-7 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه: 1-7

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد