تلاوت

آیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حمد

آیه : 1-6

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 71 times, 1 visits today)