تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ق

آیه : 6-7

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(حجاز * ترکیب رست و حجاز * حجاز)

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد