تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ق

آیه : 6-7

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(حجاز * ترکیب رست و حجاز * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 55 times, 1 visits today)