تلاوت

آیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسط

سوره : انفطار

آیه: 6-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب بیات و صبا

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 9 times, 1 visits today)