تلاوت

مقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : آل عمران

آیه : 36

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی