تلاوت

مقطع سوره انعام از حمدی زامل

سوره : انعام

آیه : 73

استاد : حمدی زامل

مقام :    بیات

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل