تلاوت

مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 84-87

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور