تلاوت

آیه 2 سوره هود استاد محمد لیثی – بیات تقلید از رفعت

سوره : هود

آیه : 2

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات تقلید از رفعت

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 9 times, 1 visits today)