تلاوت

آیه 40-41 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 40-41

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی ( ترکیب رست و چهارگاه )

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 20 times, 1 visits today)