تلاوت

مقام بیات استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 1-13

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 698 times, 1 visits today)