تلاوت

آیه هفت سوره حمد و یک سوره بقره شحات محمد انور

سوره : حمد – بقره

آیه: (7) – (1)

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 131 times, 1 visits today)