تلاوت

آیه 37 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ابراهیم

آیه: 37

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی( بیات * نهاوند)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 6 times, 1 visits today)