تلاوت

آیه 37 سوره ابراهیم استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ابراهیم

آیه: 37

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی( بیات * نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 37 times, 1 visits today)