تلاوت

آیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

سوره : بقره

آیه: 196

استاد : متولی عبدالعال

مقام : سه گاه

آیه 14-15 سوره فاطر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 65 یوسف یوسف استاد شحات انور
آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم