تلاوت

آیه 81-83 سوره یس استاد حصان

سوره : یس

آیه : 81-83

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران