تلاوت

آیات ابتدایی سوره نور استاد علی البنا

سوره: نور

آیه: 4-5

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 41 times, 1 visits today)