تلاوت

آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 89

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان