تلاوت

آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فاطر

آیه : 8-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات (در پایان این قطعه استاد در یک فراز مقام سه گاه را اجرا نموده اند)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران