تلاوت

آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فاطر

آیه : 8-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات (در پایان این قطعه استاد در یک فراز مقام سه گاه را اجرا نموده اند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 30 times, 1 visits today)