تلاوت

آیه 68 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 68

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 17 times, 1 visits today)