تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی

سوره : حمد، بقره

آیه : (1-7) * (1-4)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( رست* بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 128 times, 1 visits today)